• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  STT Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Email Hướng nghiên cứu
  1 TS. Trần Tiến Khoa ttkhoa@hcmiu.edu.vn Quản trị kinh doanh
  2 TS. Hồ Nhựt Quang hnquang@hcmiu.edu.vn Phát triển kinh tế
  3 PGS.TS. Lê Văn Cảnh lvcanh@hcmiu.edu.vn Phát triển đô thị
  4 GS.TS. Zafar Uddin Ahmed    
  5 PGS.TS. Nguyễn Văn Phương nvphuong@hcmiu.edu.vn Kinh tế
  6 PGS.TS. Mai Ngọc Khương mnkhuong@hcmiu.edu.vn Quản trị phát triển
  7 PGS.TS. Võ Thị Quý vtquy@hcmiu.edu.vn Tài chính
  8 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đức ntduc@hcmiu.edu.vn
  CNTT truyền thông (ICT) và Chính phủ điện tử
  9 TS. Trịnh Việt Dũng
  viet.trinh@hcmiu.edu.vn
  Quản trị
  10 TS. Hồ Thị Bích Vân
  htbvan@hcmiu.edu.vn
  Phát triển kinh tế địa phương, Marketing, Nghiên cứu môi trường và nghiên cứu khách hàng
  11 TS. Hà Minh Trí hmtri@hcmiu.edu.vn
  Kinh tế phát triển
  12 TS. Lê Đình Minh Trí ldmtri@hcmiu.edu.vn Marketing
  13 TS. Lê Văn Chơn lvchon@hcmiu.edu.vn
  Kinh tế
  14 TS. Nguyễn Hồng Anh nhanh@hcmiu.edu.vn
  Quản trị kinh doanh quốc tế
  15 TS. Võ Tường Huân vthuan@hcmiu.edu.vn
  Kinh tế
  16 TS. Nguyễn Như Tỷ nhutynguyen@hcmiu.edu.vn
  Quản lý công nghiệp
  17 TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương nndphuong@hcmiu.edu.vn
  Quản trị phát triển
  18 TS. Trương Quang Được
  duoctq@hcmiu.edu.vn
  Kinh tế
  19 TS. Bùi Quang Thông bqthong@hcmiu.edu.vn Quản trị
  20 TS. Trịnh Quốc Đạt tqdat@hcmiu.edu.vn  
  21 TS. Phan Triều Anh ptanh@hcmiu.edu.vn Quản trị
  22 TS. Cao Minh Mẫn cmman@hcmiu.edu.vn Tài chính - Kinh tế
  23 TS. Nguyễn Kim Thu
  nkthu@hcmiu.edu.vn
  Tài chính - Kế toán
  24 TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
  linhntm@hcmiu.edu.vn
  Tài chính - Kinh tế
  25 TS. Nguyễn Phương Anh npanh@hcmiu.edu.vn Tài chính
  26 TS. Hồ Điệp hdiep@hcmiu.edu.vn Tài chính
  27 TS. Võ Xuân Hồng vxhong@hcmiu.edu.vn Tài chính
  28 TS. Nguyễn Ngọc Trường Minh nntminh@hcmiu.edu.vn Chính phủ kỹ thuật số
  Bài viết liên quan