• Center for Public Administration

   International University

  Master Forms

  Tên Biểu Mẫu Diễn Giải Danh Mục Tải Tệp
  Đơn xin đổi giảng viên hướng dẫn luận văn N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin nghỉ tạm thời N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin nghỉ học N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin điểm I N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin bảo lưu N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin phúc khảo Đơn xin phúc khảo dành cho thi cuối kỳ Thạc sỹ Download
  Đơn cấp bản điểm Yêu cầu IU cấp bảng điểm Thạc sỹ Download
  Đơn xin thay đổi thời khóa biểu Điểu chỉnh thời khóa biểu( sau thời gian đăng ký môn học trên Edusoft Master) Thạc sỹ Download
  Đơn đăng ký xét tốt nghiệp Hồ sơ xét tốt nghiệp Thạc sỹ Download
  Lý lịch khoa học  N/A Thạc sỹ Download
  Template đề cương thạc sỹ QLC N/A Thạc sỹ Download
  Báo cáo chỉnh sửa luận văn Nộp kèm đơn xác nhận chỉnh sửa Thạc sỹ Download
  Xác nhận chỉnh sửa luận văn N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin đổi đề tài N/A Thạc sỹ Download
  Related posts