• Center for Public Administration

   International University

  Domestic Journal

  Author

  Title

  Place and Time of publication

  Nguyen Trung Hieu , Nguyen Van Phuong, Le Bao Toan

  A Study on Factors Affecting Customer Intention to Use the Express Bus VNU Journal of Science: Economics and Business 34(5): 1-13 .

  (December 2018). [Pub ID : #3692]

  Le Thi Thanh Tam, Nguyen Van Phuong

  Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương Phát triển kinh tế (5)83-116 .

  The impact of the environment and technological adaptability on the efficiency of using online public services: A case study of enterprises in Binh Duong province

  (May 2017). [Pub ID : #3113]

  Nguyen The Vinh

  Năng lực cạnh tranh dịch vụ lưu trú và ăn uống doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Competitiveness of accommodation and catering services for small and medium enterprises in Ho Chi Minh City.

   

  Nguyen Phuc Thinh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố làm việc của giảng viên Trường đại học Quốc tế.

  Factors affecting the working factors of lecturers at International University.

   

  Nguyen Thi Hoai Giang

  Hành vi của viên chức, người lao động ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của các trường Đại học tại Việt Nam.

  The behavior of officials and employees affects the management efficiency of universities in Vietnam.

   

  Le Thi Huong

  Kinh nghiệm cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới và một số gợi mở đối với Việt Nam.

  Experience in public service provision of some countries in the world and some suggestions for Vietnam.

   

  Le Thi Thanh Huyen

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo cho sinh viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

  Factors affecting the satisfaction of the quality of training services for students at Hanoi University of Home Affairs.

  Tạp chí Quản lý nhà nước số 287, tháng 12-2019.

  Related posts