• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Khóa 2017-2018

   

  Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
    Môn bắt buộc 22
  PM5220 Quản lý công 2
  PM5221 Quản lý chiến lược trong lĩnh vực công 2
  PM5222 Phân tích và Đánh giá Chính sách dựa vào bằng chứng 2
  PM5103 Tài chính công và hoạch định ngân sách 2
  PM5104 Quản trị nhân sự trong khu vực công 2
  PM5110 Kinh tế hành vi và chính sách công 2
  MG5203 Quan hệ công chúng, giao tế và thương thuyết: lý thuyết và ứng dụng 2
  MG5202 Quản trị thay đổi và khủng hoảng 2
  PM5108 Phương pháp nghiên cứu định lượng đa biến trong quản lý công 2
  PE500 Triết học 4
    Môn tự chọn (chọn 6 môn)  
  PM5223 Chính phủ Kỹ thuật số: Đổi mới công nghệ, Chính sách và Dịch vụ công 2
  PM5109 Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý công 2
  EC5104 Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong chính sách công 2
  PM5111 Xây dựng và thực thi chính sách công 2
  PM5212 Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công 2
  PM5214 Kinh tế lượng và phân tích chính sách 2
  PM5201 Thẩm định đầu tư công 2
  PM5204 Chính sách phát triển đô thị 2
  PM5201 Quy hoạch và phát triển kinh tế vùng và địa phương 2
  MG5204 Nghiên cứu tình huống trong quản lý công 2
  EC5105 Kinh tế phát triển 2
  PM5224 Học tập kinh nghiệm quản lý công ở nước ngoài 2
  PM5225 Hội thảo chuyên đề 1: Quản lý và sử dụng thông tin mạng an toàn 2
  PM5226 Hội thảo chuyên đề 2: Chính sách xã hội và đô thị hoá 2
  PM5227 Hội thảo chuyên đề 3: Hợp tác công và tư trong phát triển cơ sở hạ tầng 2
  PM5228 Hội thảo chuyên đề 4: Viết báo cáo và soạn bài diễn thuyết cho lãnh đạo 2
  PM5229 Hội thảo chuyên đề 5: Những vấn đề phát sinh mới trong nước và thế giới 2
    Tổng tín chỉ các môn học 34
  PM5200 Luận văn 12
    Tổng tín chỉ của chương trình 46

   

  Bài viết liên quan