• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Khóa 2019-2020

  Căn cứ vào Qui chế đào tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM số 160/QĐ-ĐHQG ngày 24/03/2017.Chương trình đạo tạo thạc sĩ Quản lý công là chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.
  Thời gian đào tạo của chương trình là 18 tháng đối với học viên đã tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học (nhóm đối tượng 1 – NĐT1), 24 tháng đối với học viên có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu từ 120 tín chỉ trở lên nhưng chưa tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học (nhóm đối tượng 2 – NĐT2).
    Môn học Số tín chỉ Mã môn học
  Nhóm môn học bắt buộc 22  
  1 Quản lý công (Public Management) 2 PM5220
  2 Quản trị chiến lược trong lĩnh vực công (Stategic Management for public purposes) 2 PM5221
  3 Phân tích và Đánh giá Chính sách dựa vào bằng chứng (Evidence-based policy analysis and evaluation) 2 PM5222
  4 Tài chính công và hoạch định ngân sách (Public finance and budgeting) 2 PM5103
  5 Quản trị nhân sự trong khu vực công (Human resource management in public sector) 2 PM5104
  6 Kinh tế hành vi và chính sách công 2 PM5110
  7 Quan hệ công chúng, giao tế và thương thuyết: lý thuyết và ứng dụng 2 MG5203
  8 Quản trị thay đổi và khủng hoảng (Mitigating And Managing A Crisis) 2 MG5202
  9 Phương pháp nghiên cứu định lượng trong quản lý công (Quantitative method in public sector) 2 PM5108
  10 Triết học (Phylosophy) 4 PE500
  Nhóm môn học tự chọn (Chọn 6 môn học trong số các môn sau) 12  
  1 Chính phủ Kỹ thuật số: Đổi mới Công nghệ, Chính sách và Dịch vụ công (Digital Government: Technology, Policy, and Public Service Innovation) 2 PM5223
  2 Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý công – nghiên cứu tình huống (Qualitative method in public sector – case study)  2 PM5109
  3 Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong chính sách công 2 EC5104
  4 Xây dựng và thực thi chính sách công 2 PM5102
  5 Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công 2 PM5212
  6 Kinh tế lượng và phân tích chính sách  2 PM5214
  7 Thẩm định đầu tư công 2 PM5201
  8 Chính sách phát triển đô thị 2 PM5204
  9 Quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội vùng & địa phương 2 MG5107
  10 Nghiên cứu tình huống trong quản lý công 2 MG5204
  11 Kinh tế phát triển 2 EC5103
  12 Học tập kinh nghiệm quản lý công ở nước ngoài 2 PM5224
  13 Hội thảo chuyên đề 1: Quản lý và sử dụng thông tin mạng an toàn 2 PM5225
  14 Hội thảo chuyên đề 2: Chính sách xã hội và đô thị hóa 2 PM5226
  15 Hội thảo chuyên đề 3: Hợp tác công và tư trong phát triển cơ sở hạ tầng 2 PM5227
  16 Hội thảo chuyên đề 4: Viết báo cáo và soạn bài diễn thuyết cho lãnh đạo 2 PM5228
  17 Hội thảo chuyên đề 5: Những vấn đề phát sinh mới trong nước và thế giới 2 PM5229
  Nhóm môn học bổ sung bắt buộc đối với NĐT2 (2 môn) 6  
  1 Phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm SPSS 3 PM5230
  2 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS 3 PM5231
    Tổng tín chỉ các môn học 34 (NĐ1);   
  40 (NĐT2)
  1 Luận văn 20 PM5200
    Tổng tín chỉ của chương trình 54 (NĐ1);   
  60 (NĐT2)
  Bài viết liên quan