• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

      Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

    • HỘI THẢO QUỐC TẾ “ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN BUSINESS DEVELOPMENT IN A GLOBALIZED AND DIGITALIZED ERA” 2023
    • HỘI THẢO QUỐC TẾ “ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN BUSINESS DEVELOPMENT IN A GLOBALIZED AND DIGITALIZED ERA” 2023

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/08/2023 - Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quốc tế mang tên “Role of public administration in business development in a globalized and digitalized era” (Vai trò của của “Quản lý công đối với phát triển kinh doanh trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số”). Hội thảo được tổ chức trong 02 ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2023.