• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
  Nguyễn Văn Phương Trưởng TT nvphuong@hcmiu.edu.vn
  Tôn Nữ Ngọc Hân Phó Trưởng TT tnnhan@hcmiu.edu.vn
  Lê Trần Phước Mai Hoàng Nghiên cứu viên ltpmhoang@hcmiu.edu.vn
  Lê Thùy Thanh Nga Nghiên cứu viên lttnga@hcmiu.edu.vn
  Triệu Đoàn Xuân Hoa Nghiên cứu viên tdxhoa@hcmiu.edu.vn
  Nguyễn Thị Hồng Vân Nghiên cứu viên nthvan@hcmiu.edu.vn
  Huỳnh Châu Thủy Tiên Nghiên cứu viên hcttien@hcmiu.edu.vn
  Phạm Thị Phương Thảo Chuyên viên ptpthao@hcmiu.edu.vn