• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Thời Khóa Biểu MPM172

  DANH SÁCH 
  DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN (DỰ KIẾN) GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020
  STT Mã MH Tên môn học Số
  tiết
  Lớp SL HV
  dự kiến
  Giảng viên giảng dạy Thời gian học Thời khóa biểu Phòng học
  1 PM5204 Chính sách phát triển đô thị 30 MPM172 45 PGS.TS. Lê Văn Cảnh 06/9/2019 -
  25/10/2019
  Tối: Thứ 6 (18h - 21h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 01/11/2019
  B.602
  Pasteur
  2   Luận văn   MPM172          
  Bài viết liên quan