• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Thời Khóa Biểu MPM191

  DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN (DỰ KIẾN) GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020
  STT Mã MH Tên môn học Số
  tiết
  Lớp SL HV
  dự kiến
  Giảng viên giảng dạy Thời gian học Thời khóa biểu Phòng học
  1 PM5102 Xây dựng và thực thi chính sách công 30 MPM191 40 PGS.TS. Mai Ngọc Khương 07/9/2019 -
  26/10/2019
  Sáng: Thứ 7 (8h-12h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 02/11/2019
  A2.2 HVCB
  2 PM5107 Quy hoạch và phát triển kinh tế vùng và địa phương 30 MPM191 40 TS. Trịnh Quốc Đạt 07/9/2019 -
  26/10/2019
  Chiều: Thứ 7 (13h-17h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 02/11/2019
  A2.2 HVCB
  3 PM5201 Thẩm định đầu tư công 30 MPM191 40 TS.Cao Minh Mẫn 06/9/2019 -
  25/10/2019
  Tối: Thứ 6 (18h - 21h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 01/11/2019
  B502
  Pasteur
  4 EC5103 Kinh tế phát triển 30 MPM191 40 TS. Hà Minh Trí 08/9/2019 -
  27/10/2019
  Sáng: Chủ nhật (8h-12h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 03/11/2019
  B.602
  Pasteur
  Bài viết liên quan