• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Thời Khóa Biểu MPMBT182

  DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN (DỰ KIẾN) GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020
  STT Mã MH Tên môn học Số
  tiết
  Lớp SL HV
  dự kiến
  Giảng viên giảng dạy Thời gian học Thời khóa biểu Phòng học
  1 PM5220 Quản lý công  30 MPMBT182 20 TS. Hồ Nhựt Quang 07/9/2019-
  21/9/2019
  Thứ bảy & Chủ nhật
  Thi cuối kỳ: dự kiến 28/9/2019
  C1
  Bến Tre
  1 MG5202 Quản trị thay đổi và khủng hoảng  30 MPMBT182 20 TS. Nguyễn Hồng Anh 05/10/2019-19/10/2019 Thứ bảy & Chủ nhật
  Thi cuối kỳ: dự kiến 26/10/2019
  Bài viết liên quan