• Center for Public Administration

   International University

  Lecturers

  No.

  Faculty Menbers

  Email

  Research interests

  1

  Dr. Trần Tiến Khoa

  ttkhoa@hcmiu.edu.vn

  Business administration

  2

  Dr. Hồ Nhựt Quang

  hnquang@hcmiu.edu.vn

  Economic development

  3

  Assoc. Prof. Lê Văn Cảnh

  lvcanh@hcmiu.edu.vn

  Urban Development

  4

  Prof.Dr. Zafar Uddin Ahmed

     

  5

  Assoc. Prof. Nguyễn Văn Phương

  nvphuong@hcmiu.edu.vn

  Economics

  6

  Assoc. Prof. Mai Ngọc Khương

  mnkhuong@hcmiu.edu.vn

  Development Management

  7

  Assoc. Prof. Võ Thị Quý

  vtquy@hcmiu.edu.vn

  Finance

  8

  Assoc. Prof. Nguyễn Tuấn Đức

  ntduc@hcmiu.edu.vn

  ICT and e-Government

  9

  Dr. Trịnh Việt Dũng

   

  viet.trinh@hcmiu.edu.vn

  Administration

  10

  Dr. Hồ Thị Bích Vân

   

  htbvan@hcmiu.edu.vn

  Local Economic Development, Marketing, Environmental Research and Customer Research

  11

  Dr. Hà Minh Trí

  hmtri@hcmiu.edu.vn

  Economic development

  12

  Dr. Lê Đình Minh Trí

  ldmtri@hcmiu.edu.vn

  Marketing

  13

  Dr. Lê Văn Chơn

  lvchon@hcmiu.edu.vn

  Economics

  14

  Dr. Nguyễn Hồng Anh

  nhanh@hcmiu.edu.vn

  International Business Administration

  15

  Dr. Võ Tường Huân

  vthuan@hcmiu.edu.vn

  Economics

  16

  Dr. Nguyễn Như Tỷ

  nhutynguyen@hcmiu.edu.vn

  Industrial Management

  17

  Dr. Nguyễn Ngọc Duy Phương

  nndphuong@hcmiu.edu.vn

  Development Management

  18

  Dr. Trương Quang Được

   

  duoctq@hcmiu.edu.vn

  Economics

  19

  Dr. Bùi Quang Thông

  bqthong@hcmiu.edu.vn

  Administration

  20

  Dr. Trịnh Quốc Đạt

  tqdat@hcmiu.edu.vn

   

  21

  Dr. Phan Triều Anh

  ptanh@hcmiu.edu.vn

  Administration

  22

  Dr. Cao Minh Mẫn

  cmman@hcmiu.edu.vn

  Finance - Economics

  23

  Dr. Nguyễn Kim Thu

   

  nkthu@hcmiu.edu.vn

  Accouting financial

  24

  Dr. Nguyễn Thị Mỹ Linh

   

  linhntm@hcmiu.edu.vn

  Finance - Economics

  25

  Dr. Nguyễn Phương Anh

  npanh@hcmiu.edu.vn

  Finance

  26

  Dr. Hồ Điệp

  hdiep@hcmiu.edu.vn

  Finance

  27

  Dr. Võ Xuân Hồng

  vxhong@hcmiu.edu.vn

  Finance

  28

  Dr. Nguyễn Ngọc Trường Minh

  nntminh@hcmiu.edu.vn

  Digital government

  Related posts