• Center for Public Administration

   International University

  MPM182 Timetable

  DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN (DỰ KIẾN) GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020
  STT Mã MH Tên môn học Số
  tiết
  Lớp SL HV
  dự kiến
  Giảng viên giảng dạy Thời gian học Thời khóa biểu Phòng học
  1 PM5204 Chính sách phát triển đô thị 30 MPM182 45 PGS.TS. Lê Văn Cảnh 06/9/2019 - 25/10/2019 Tối: Thứ 6 (18h - 21h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 01/11/2019
  B.602
  Pasteur
  2 PM5108 Phương pháp nghiên cứu định lượng đa biến trong quản lý công 30 MPM182 20 TS. Lê Đình Minh Trí 07/9/2019 - 26/10/2019 Sáng: Thứ bảy (8h-12h)
  Thi cuối kỳ: thông báo sau
  B.802
  Pasteur
  3 PM5109 Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý công 30 MPM182 20 TS. Bùi Quang Thông 07/9/2019 - 26/10/2019 Chiều: Thứ 7 (13h-17h)
  Thi cuối kỳ: thông báo sau
  B.402
  Pasteur
  Related posts