• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Nghiên cứu khoa hoc của học viên đăng trên Tạp chí trong nước

  Người thực hiện Tên đề tài Nơi công bố và Thời gian công bố
  Nguyen Trung Hieu , Nguyen Van Phuong, Le Bao Toan A Study on Factors Affecting Customer Intention to Use the Express Bus VNU Journal of Science: Economics and Business 34(5): 1-13 . (December 2018). [Pub ID : #3692]
  Le Thi Thanh Tam, Nguyen Van Phuong Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương Phát triển kinh tế (5)83-116 . (May 2017). [Pub ID : #3113]
  Nguyen The Vinh Năng lực cạnh tranh dịch vụ lưu trú và ăn uống doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Nguyen Phuc Thinh Các yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố làm việc của giảng viên Trường đại học Quốc tế.  
  Nguyen Thi Hoai Giang Hành vi của viên chức, người lao động ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của các trường Đại học tại Việt Nam.  
  Le Thi Huong Kinh nghiệm cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới và một số gợi mở đối với Việt Nam.  
  Le Thi Thanh Huyen Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo cho sinh viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

  Tạp chí Quản lý nhà nước số 287, tháng 12-2019.

   

  Bài viết liên quan