• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Khóa 2018-2019

  Mã môn học Tên môn học
    Môn bắt buộc
  PM5220 Quản lý công 
  PM5221 Quản lý chiến lược trong lĩnh vực công 
  PM5222 Phân tích và Đánh giá Chính sách dựa vào bằng chứng 
  PM5103 Tài chính công và hoạch định ngân sách
  PM5104 Quản trị nhân sự trong khu vực công
  PM5110 Kinh tế hành vi và chính sách công
  MG5203 Quan hệ công chúng, giao tế và thương thuyết: lý thuyết và ứng dụng
  MG5202 Quản trị thay đổi và khủng hoảng 
  PM5108 Phương pháp nghiên cứu định lượng đa biến trong quản lý công
  PE500 Triết học
    Môn tự chọn (chọn 6 môn)
  PM5223 Chính phủ Kỹ thuật số: Đổi mới công nghệ, Chính sách và Dịch vụ công
  PM5109 Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý công
  EC5104 Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong chính sách công
  PM5111 Xây dựng và thực thi chính sách công
  PM5212 Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
  PM5214 Kinh tế lượng và phân tích chính sách
  PM5201 Thẩm định đầu tư công
  PM5204 Chính sách phát triển đô thị
  PM5201 Quy hoạch và phát triển kinh tế vùng và địa phương
  MG5204 Nghiên cứu tình huống trong quản lý công
  EC5105 Kinh tế phát triển
  PM5224 Học tập kinh nghiệm quản lý công ở nước ngoài
  PM5225 Hội thảo chuyên đề 1: Quản lý và sử dụng thông tin mạng an toàn
  PM5226 Hội thảo chuyên đề 2: Chính sách xã hội và đô thị hoá
  PM5227 Hội thảo chuyên đề 3: Hợp tác công và tư trong phát triển cơ sở hạ tầng
  PM5228 Hội thảo chuyên đề 4: Viết báo cáo và soạn bài diễn thuyết cho lãnh đạo
  PM5229 Hội thảo chuyên đề 5: Những vấn đề phát sinh mới trong nước và thế giới
    Tổng tín chỉ các môn học
  PM5200 Luận văn
    Tổng tín chỉ của chương trình
  Bài viết liên quan